รายงานการประเมินโครงการและถอดบทเรียนการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชฌาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)

อ่านแล้ว: 4127

บทคัดย่อการประเมินโครงการ_ฯ.pdf