การเผยแพร่เอกสารต่าง ๆ

คู่มือ แนวทาง ขั้นตอน และมาตรฐานการให้บริการ

กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานซ่อมคอมพิวเตอร์ และงานซ่อมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนการขอรับบริการ - งานซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

การขอยืมเงินราชการ

ขั้นตอนการขอรับบริการ -

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน

กระบวนการ ขั้นตอน การตรวจสอบภายใน

กระบวนการตรวจสอบภายใน