การเผยแพร่เอกสารต่าง ๆ

แผนการปฏิบัติราชการ ผลการปฏิบัติราชการ และนโยบายการปฏิบัติราชการ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ผลการสอบ O-NET
แผนยุทธศาตร์/แผนพัฒนาหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.ชัยภูมิ (2563-2565)

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน