ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

การเผยแพร่เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการ

แผนการปฏิบัติราชการ ผลการปฏิบัติราชการ และนโยบายการปฏิบัติราชการ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ผลการสอบ O-NET
แผนยุทธศาตร์/แผนพัฒนาหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 - 2570

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน